Home Page

WECIเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีความชำนาญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา จากต่างประเทศ ที่มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

WECI ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 สาขาแรกตั้งอยู่ที่ อ.หัวหิน สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ และสาขา 3 ตั้งอยู่ที่ อ. เกาะสมุย  จ. สุราษฎร์ธานี โดยทั้ง 3 สาขา ดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นวัยประถมศึกษาและภาษาอังกฤษทั่วไป รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพเฉพาะทาง และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักธุรกิจระดับบริหาร

ระดับชั้นเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานเริ่มต้นไปจนถึงระดับที่ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยจะแบ่งนักเรียนตามความแตกต่างของอายุและพื้นความรู้ความสามารถของนักเรียนหลักสูตรของ WECI.
ทางสถาบันมีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในส่วนของเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ บริษัท ห้าง ร้าน ธนาคาร โรงแรม อุตสาหกรรม และส่วนราชการ

ระยะเวลาของหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ 30–120 ชั่วโมง หรือเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งแบบอเมริกันและอังกฤษ

โดยหลักสูตรเบื้องต้น มุ่งเน้นความเข้าใจและสนทนาสื่อสาร เน้นเรื่องการฟัง พูด และออกเสียงให้ถูกต้องตามเจ้าของภาษา เป็นชั้นเรียนเล็กๆ ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกฝนกับเจ้าของภาษาจนเกิดความเชื่อมั่นที่จะพูดกับเจ้าของภาษาได้ 
ก่อนจะเริ่มต้นเรียน ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการทดสอบ เพื่อจะได้จัดกลุ่มที่เหมาะสมกับพื้นความรู้เบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคน

อาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์ผู้สอนยึดมั่นกับปรัชญาของ WECI ที่มุ่งเน้น ผลของการเรียนรู้มากกว่า การสอนหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนคือ เป็นผู้ช่วยอยู่ข้างเวทีมากกว่า เป็นผู้ประกาศอยู่กลางเวที” (คือไม่ได้เน้นสอนแบบการบรรยาย)

อาจารย์ผู้สอนทุกคนมาจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษโดยแท้จริง และต้องผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ (TEFL, TESL, CELTA, …)

 
ทำไมต้องเลือก WECI

*       WECI ได้รับอนุญาตจากการกระทรวงศึกษาตั้งแต่ปี 2545 (เป็นสถาบันฯ แห่งแรกของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับอนุญาตให้สอนภาษา)

*       WECI มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและความชำนาญจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา

*       ปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในการสอนแบบ EFL ซึ่งนักเรียนจะมีอิสระในการเรียนรู้แบบร่วมกิจกรรมจำลองจากเหตุการณ์จริง

*       มุ่งเน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและทำกิจกรรมร่วมกัน

*       เป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก

*       แต่ละระดับชั้นเรียน ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับผู้เรียนและทางสถาบันออกแบบแผนการเรียนร่วมกัน

*       จัดชั้นเรียนตามกลุ่มความสามารถของผู้เรียน

*       จัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้อย่างผู้ชำนาญ

*       คณะผู้บริหารของ WECI มีความชำนาญด้านการศึกษาการเรียนการสอนหลายปี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

*       ใช้แบบทดสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Oxford (UK) เพื่อจัดระดับของผู้เรียน

*       แบบเรียน EFL ที่ทันสมัย จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge

Website Builder